• TRIFUNOVIĆ RADE – GORNjA VRANjSKA- oko 570.000,00
 • BOBAN GAJIĆ – MAČVANSKI PRIČINOVIĆ- oko 450.000,00
 • DARKO MITROVIĆ – MAJUR- oko 350.000,00
 • DRAGANA MALKOĆ –ŠABAC- oko 250.000,00
 • OSTOJIĆ DRAGOLjUB – SINOŠEVIĆ oko 130.000,00
 • ZORAN BELENZADA – MALA VRANjSKA – oko 107.000,00
 • DEJAN NIKOLIĆ – MAJUR- oko 105.000,00
 • SAŠA MARINKOVIĆ – LETNjIKOVAC – 42.000,00

KUPLjENA KUĆA NA ORIDU U VLASNIŠTVU FONDA DATA NA KORIŠĆENjE ČENIĆ LjUBICI
STAN U BOGATIĆU KOJI JE FONDU USTUPILA VIKTORIJA GRUP, USTUPLjEN NA BESPLATNO KORIŠĆENjE NA PERIOD OD 5 GODINA LEKIĆ DESANKI IZ LIPOLISTA
UKUPNO ULOŽENIH SREDSTAVA U ADAPTACIJE STAMBENIH OBJEKATA KORISNIKA OKO 2.000.000,00 DINARA
POMOĆI ZA DECU (UČENIKE I STUDENTE) IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA

 • Jednokratne novčane pomoći za 8 učenika (iz svake srednje škole po jedno) povodom obeležavanja godišnjice Fonda, u iznosu od 10.000,00 dinara po učeniku
 • Učeničke i studentske stipendije u 2011.godini – za 11 učenika i studenata, u periodu od 6 meseci u iznosu od po 5.000,00 dinara mesečno
 • Zdravstveni oporavak dece u odmaralištu Crvenog krsta u Baošiću za 12 dece – oko 3.000 eura
 • Kupovina udžbenika za decu sa evidencije Fonda – 32.000,00 dinara
 • Podela školskog pribora za učenike sa evidencije Fonda

UKUPNO OKO 550.000,00 DINARA

Učestvovali smo na konkursu koji je grad Šabac raspisao za finansiranje projekata kojima se unapređuje kvalitet života u gradu sa projektom pod nazivom “Dece bez detinjstva”, odobrena su nam sredstva u iznosu od 335.000,00 dinara.
Projektom su obuhvaćena deca iz četiri porodice u kojoj ima po šestoro ili više dece. Deca su završila osnovnu obuku za rad na računaru, nabavljena su četiri računara koja su im dodeljena i nabavljeni su im udžbenici i školski pribor kao i obuća za novu školsku godinu.
BORAVAK U ATOMSKOJ BANjI GORNjA TREPČA ZA 12 LICA U PERIODU OD JULA DO DECEMBRA OVE GODINE U TRAJANjU OD PO 15 DANA.

Upis usklađivanja u Registar

Usklađivanje zadužbina fondacija i fondova koji su osnovani i upisani u registre prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima (Sl.Glasnik SRS br. 59/89). Ova pravna lica su dužna da u roku od 12 meseci od dana početka primene ovog zakona (ovaj zakon počinje da se primenjuje 01.03.2011. godine, što znači da rok za usklađvanje traje do 01.03.2012. godine), usklade statute i druge opšte akte sa odredbama ovog zakona i da podnesu prijavu za upis usklađivanja u Registar. Zadužbine i fondacije koje ne podnesu prijavu i dokumentaciju u ovom roku prestaju sa radom.

Upis usklađivanja u Registar vrši se bez naknade. Ukoliko zadužbina ili fondacija nema dodeljen matični broj potrebno je da se uz prijavu dostavi i dokaz o uplati takse za dodelu matičnog broja u iznosu od 2.140,00 dinara. Uplata se vrši u korist Budžeta Republike Srbije, na sledeći broj: 840-742221843-57, a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština, koji možete preuzeti ovde.
Prijavu za upis usklađivanja podnosi upravitelj odnosno zastupnik zadužbine odnosno fondacije i uz prijavu se podnose i:

 • potvrda o ranije izvršenom upisu u registar prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima (Sl.Glasnik SRS br. 59/89), koji izdaje Ministarstvo za kulturu
 • novi statut
 • akt o izboru upravnog odbora i predsednika upravnog odbora koji mora da sadrži lično ime, JMBG ili broj pasoša i državu izdavanja za sve članove Upravnog odbora
 • akt o izboru upravitelja odnosno zastupnika koji mora da sadrži lično ime, JMBG ili broj pasoša i državu izdavanja i prebivalište odnosno boravište upravitelja
 • fotokopija lične karte upravitelja, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi i potvrda o prebivalištu, odnosno fotokopija pasoša i potvrda o boravištu
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa na kojoj je usvojen novi statut
 • dokaz o osnovnoj imovini zadužbine
 • druge isprave donete u postupku usklađivanja.

Napomena: Zadužbine čija je imovina nacionalizovana upisaće se u Registar iako nemaju utvrđenu vrrednost osnovne imovine u iznosu od 30.000 eura pod uslovom da uz prijavu usklađivanja dostave kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju imovine koja je doneta u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine. Takođe visina osnovne imovine može biti i manja od zakonom propisane, pod uslovom da je pribavljeno mišljenje nadležnog organa (Ministarstva kulture ili nadležnog organa za poslove kulture AP Vojvodine), o tome da je osnovna imovina zadužbine dovoljna za ostvarivanje ciljeva zbog kojih se osniva.